foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Witam, 

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ  "Solidarność" zwraca się do Ciebie z prośbą o wsparcie, 

wystarczy kliknąć na link i elektronicznie podpisać się pod Europejską Inicjatywą Obywatelską, zajmie to Tobie ok. 17 sekund czyli tyle co nic, a dla transportowców każdy podpis jest bardzo ważny wystarczy tylko przygotować nr PESEL.   - Na stronie jest dostępny  j. polski (proszę zmienić language).

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11792-o-sprawiedliwy-transport-w-europie

https://www.fairtransporteurope.eu/

 baner1

Fair Transport Europe to inicjatywa, która ma poprawić warunki pracy dla europejskich pracowników transportu. Są to pracownicy, którzy swoją pracę w Europie wykonują w coraz gorszych nieludzkich warunkach.

Pracownicy są  stale zmuszani do  pracy cięższej, szybszej i za mniejsze pieniądze, często bez lub na bardzo ograniczonych umowach.

Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości w tym ważnym temacie, aby umieścić go w porządku obrad Komisji Europejskiej.

Aby to zrobić, musimy uzyskać jak najwięcej podpisów wspierających i jest to możliwe! Podpisy od pracowników transportu i osób wspierających są dla nas niezwykle ważne.

Głównym narzędziem programu Fair Transport Europe jest "Europejska Inicjatywa Obywatelska" (ECI). Jeśli co najmniej milion obywateli UE podpisze petycję, możemy zwrócić się do Komisji Europejskiej, by dokonała niezbędnych wniosków legislacyjnych dla bardziej sprawiedliwego transportu.

Wspieraniem inicjatywy zajęła się Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF), która skupia ponad 3,5 mln pracowników transportu z ponad 230 związków transportowych w 41 krajach europejskich.

Dlaczego ta inicjatywa jest konieczna

Transport jest istotnym elementem gospodarki europejskiej. Sektor transportu zatrudnia bezpośrednio ponad 11 mln osób - 5 procent całkowitej siły roboczej UE.

W ostatnich latach UE podjęła istotne kroki w kierunku stworzenia zharmonizowanego rynku transportu w Europie. Harmonizacja i usunięcie barier, technicznych, administracyjnych lub prawnych, są ważnym elementem ułatwiającym prawdziwą swobodę w przepływie towarów i osób w UE.

Wraz z otwarciem rynków dla towarów i usług, rynek pracy stał się miejscem spotkań dla pracowników różnych narodowości, kultur i  poziomów wynagrodzenia. Jednak proces liberalizacji nie towarzyszył równoległemu procesowi harmonizacji społecznej. Wręcz przeciwnie, zatrudnienia i warunki pracy pokazują ogólny ostry trend spadkowy, wpływając na wszystkie rodzaje transportu.

Każdego roku, migrujący pracownicy są zatrudniani w sektorze transportu, bez ochrony socjalnej, bardzo niskim wynagrodzeniu i nieludzkich warunkach życia.

Głównym powodem jest to, że duże różnice w strukturach rynku pracy i społecznych między krajami UE pozostają znaczące. Nieskuteczne mechanizmy egzekwowania obowiązującego prawodawstwa UE stworzyły luki w przepisach, które umożliwiają w biedniejszych krajach Europy na szerokie działanie nieuczciwej konkurencji i dumpingu społecznego, co prowadzi np.: do fałszywego samozatrudnienia, oszukańczego oddelegowania, nielegalnego zatrudnienia przez agencje pracy i podobnych praktyk.

Staramy się osiągnąć konkretne rozwiązania, jak zatrzymać spiralę społecznej destrukcji  Chcemy godziwych wynagrodzeń, godziwych warunków pracy i uczciwego prawa socjalnego dla pracowników transportu w Europie.

O "Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej" (ECI)

Europejska Inicjatywa Obywatelska (ECI) jest kluczowym   instrumentem w ogólnej kampanii  Fair Transport Europe. EIO (Europejska Inicjatywa Obywatelska) to inicjatywa UE, która została wprowadzona na mocy traktatu lizbońskiego i weszła w życie w roku 2012. Pozwala ona obywatelom UE bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu polityki UE, wzywając Komisję Europejską do podejmowania działań legislacyjnych i poza legislacyjnych w dziedzinie, w której posiada ona kompetencje, np.: w sprawie polityki transportowej. Inicjatywa obywatelska musi być poparta co najmniej milionem podpisów obywateli UE pochodzących z co najmniej siedmiu z 28 państw członkowskich.

 

7 konkretnych propozycji

Fair Transport Europe -  ECI podnosi siedem konkretnych propozycji, które Komisja Europejskiej może podjąć w celu poprawy warunków pracy i zapewnienia uczciwej konkurencji dla przedsiębiorstw przestrzegających prawa w różnych sektorach transportu.

Wzywamy Komisję Europejską do:

  1. W ramach pakietu mobilności na rynku pracy, które zostaną przedstawione do końca 2015 roku, powołała grupę roboczą z przedstawicielami uznanych partnerów społecznych w sektorze transportu, aby omówić środki w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia dyrektywy o delegowaniu pracowników 96/71 z / WE;
  2. Propozycja silnego prawodawstwa UE, aby skutecznie zapobiec tworzeniu firm typu: skrzynki pocztowe (letterboxes) - firm, które w Polsce mają wynajęty jeden pokój, a tak naprawdę wszystko odbywa się po zachodniej stronie Europy (w PL są zarejestrowani pracownicy   z uwagi na niskie koszty pracy)
  3. Rozwinięcie mechanizmów kontroli i egzekwowania prawa w celu zapewnienia jednolitego wdrażania i egzekwowania istniejącego zatrudnienia i przepisów socjalnych w transporcie, w tym "dyrektywy w sprawie egzekwowania" 2014/67 / UE, na przykład:

o    Europejska platforma dla wszystkich odpowiednich kontroli monitorowania i inspekcji pracy

o    Dążenie do wyższego poziomu harmonizacji sankcji i grzywien

o    Dyrektywa w sprawie minimalnych norm dla inspekcji pracy (na podstawie konwencji MOP nr 81)

  1. Zaproponowanie przepisów uniemożliwiających stosowania praktyk niepewnej sytuacji zawodowej (np.: zero umów godzinowych , fikcyjne samozatrudnienie)
  2. Propozycja zasady ustalenia solidarnej odpowiedzialność w łańcuchach podwykonawstwa
  3. Zmiany dyrektywy 2001/23 / WE w sprawie przejęcia przedsiębiorstw w celu uwzględnienia zmian w prawie własności w przypadku fuzji, biorąc w tym pod uwagę zamówienia publiczne oraz o wyjaśnienie pojęcia "podmiotu gospodarczego" w taki sposób, aby rozszerzyć korzyści wynikające z dyrektywy w sprawie pracowników w przypadku zaproszeń do składania ofert lub częściowej utraty aktywności
  4.  Praca na rzecz szerokiego uznania europejskiej definicji dumpingu socjalnego.

O ETF

Fair Transport Europe sponsorowany jest przez Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

ETF to ogólnoeuropejska organizacja związkowa w skład, której wchodzą transportowe związki zawodowe z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Afiliowane związki zawodowe w ETF, które organizują pracowników w sektorze kolejowym, transporcie drogowym oraz logistycznych, a także transportu morskiego, marynarzy i rybaków, portów morskich i dokerów,   wodnego transportu śródlądowego, lotnictwa cywilnego i usług turystycznych.

Przeczytaj więcej o wizji ETF dla przyszłości europejskiego transportu tutaj  VISION PAPIERhttp://www.etf-europe.org/files/extranet/-75/45158/Vision%20Paper%20EN.pdf

Przeczytaj więcej o

Fair Transport Europe - sponsored by

 logo

http://www.etf-europe.org/

http://www.itfglobal.org/en/global/