foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Stanowisko Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”

nr 1/XI/12/2018 z dnia 07.12.2018 roku

w sprawie OM NSZZ „Solidarność” Gdynia Container Terminal S.A.

Rada Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zebrana na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 roku:

 1. Przypomina, że KSMMiR NSZZ „S” opowiada się za „obroną demokracji i wolności” i w pełni podpisuje się pod celami i ideałami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
 2. Potwierdza, że Konwencje MOP podtrzymują prawa związkowe szczególnie Konwencja 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz konwencja 98 dotycząca stosowania prawa organizowania się i rokowań zbiorowych – ratyfikowanych przez Polskę.
 3. Poświadcza, ponadto, że prawa związków zawodowych chronione są w międzynarodowych i regionalnych instrumentach, w tym przez Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Socjalnych i Kulturalnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i Europejską Konwencję Praw Człowieka.
 4. Przekonana jest, że prawa związków zawodowych i prawa człowieka przewidziane w Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka i ich przestrzeganie, stanowią podstawowy warunek demokracji.
 5. Odnotowuje z głębokim niepokojem, poważne naruszenia praw związkowych w Gdynia Container Terminal S.A. (Hutchison Ports Gdynia):
 • Dyscyplinarne zwolnienie z pracy Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” w GCT S.A. Marka Szymczaka, inwigilacja detektywistyczna jego i jego rodziny oraz późniejsze niszczenie jego dobrego imienia
 • Represjonowanie działaczy i członków NSZZ „Solidarność” za działalność związkową oraz swoiste wpychanie pracowników na drogę sądową w celu dochodzenia obrony swoich praw
 • Represyjne podniesienie stawki czynszu za najem pomieszczenia do prowadzenia działalności Organizacji Związkowej o 150%
 • Brak poszanowania dla postulatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w GCT S.A. i pozorowanie dialogu, co postawiło członków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” pod ścianą i zmusiło władze organizacji do wszczęcia procedury Sporu Zbiorowego w sprawach związanych z warunkami pracy i bezpieczeństwa.
 1. Zauważa zwiększone wykorzystywanie przez pracodawcę agresywnych taktyk dla ograniczania praw związków zawodowych, poczynając od wykorzystywania specjalistycznych anty-związkowych firm prawniczych i/lub konsultacyjnych do tworzenia żółtych lub fałszywych związków celem podważenia organizacji reprezentatywnych.
 2. Odczuwa odrazę do narastającego wpływania na działalność Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w GCT S.A. poprzez łamanie podstawowych praw związkowych.
 3. Gratuluje Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w GCT S.A. z powodu odważnej obrony praw związkowych w sytuacji represji.
 4. Wzywa Zarząd Gdynia Container Terminal S.A. (Hutchison Ports Gdynia) do zakończenia eskalacji konfliktu i do zawarcia kompromisu poprzez:
 • Przywrócenie do pracy Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Marka Szymczaka w GCT S.A.
 • Zaprzestania represjonowania działaczy i członków NSZZ „Solidarność”.
 • Przewrócenie odpowiedzialnych rokowań zbiorowych z poszanowaniem słusznych interesów obu stron, których celem będzie podpisanie Układu Zbiorowego Pracy gwarantującego godziwe i lepsze warunki pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w Gdynia Container Terminal S.A. (Hutchison Ports Gdynia).

Rada Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” zwraca się z wnioskiem do Pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk - Przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, posłów na Sejm RP województwa Pomorskiego oraz do Pana Marka Gróbarczyka – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o pilne podjęcie stosownych i niezbędnych działań w celu zawarcia oczekiwanego porozumienia i zakończenia eskalacji konfliktu w porcie Gdynia.